ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijsoffertes worden louter ter informatie gegeven en gelden geenszins als een aanbod.

De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de opdracht dienstige stukken.

Iedere opgegeven leveringstermijn is benaderend.

Overschrijding ervan kan behoudens andersluidende schriftelijke afspraak geen aanleiding geven tot herleiding danwel vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

De goederen worden aanzien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van n.v. Sprookjes. Zelfs franco verzonden, reizen de goederen op risico van de koper/huurder.

In elk geval geldt de ontvangst der goederen, zonder aangetekende schriftelijke en gedetailleerde uiteenzetting van de gebreken binnen de 48 uren na de aflevering en/of voor de plaatsing, als aanvaarding van de goederen.

In elk geval is de verantwoordelijkheid beperkt tot het omwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.

De kleuren en afmetingen van monsters en goederen zijn enkel aanduidend en kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen.

Door het één enkele feit van niet naleving der betalingsvoorwaarden is n.v. Sprookjes gerechtigd om zonder ingebrekestelling verdere leveringen te staken.

De betalingen gebeuren contant in handen van danwel door onmiddellijke overschrijving op de bankrekening van n.v. Sprookjes. Agenten of tussenpersonen zijn niet bevoegd om bedragen te ontvangen.

De koper/huurder heeft nooit het recht om afhoudingen tot waarborg of voor een andere reden te doen, of tot compensatie om welke reden dan ook over te gaan.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7 % te vermeerderen met de referte-index van de Europese Centrale Bank, en met als minimum totaal 12 % op jaarbasis.
Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd van 15 % op de totale prijs, met een minimum van 75,00 euro.

Zelfs in geval van acceptatie van een wisselbrief zijn hogergenoemde intresten en schadevergoedingen verschuldigd.

Voor alle geschillen zijn in eerste aanleg alleen het vredegerecht eerste kanton Antwerpen danwel de rechtbank van eerste aanleg danwel koophandel te Antwerpen bevoegd.
Het Belgische recht is toepasselijk.

Alle geleverde goederen blijven zolang de uitsluitende eigendom van n.v. Sprookjes tot de klant alle openstaande rekeningen heeft vereffend. De goederen zijn alsdusdanig door n.v. Sprookjes terugneembaar en ophaalbaar, op kosten van de klant.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dient de koper een schadevergoeding van 30 % van het totaalbedrag te betalen.